Algemene voorwaarden

Ten aanzien van de beoogde opdracht gelden de volgende voorwaarden:

- De diensten zullen door WEVIEW naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap richting Opdrachtgever worden uitgevoerd.

- Opdrachtgever en specifiek haar vertegenwoordiger dragen er zorg voor dat alle gegevens, waarvan die noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever en/of vertegenwoordiger redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het goed en professioneel uitvoeren van de diensten, tijdig worden verstrekt. WEVIEW zal de verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen. Partijen zullen zich houden aan de van toepassing zijnde Privacy wet- en regelgeving. De inhoud van de onderhavige opdracht zal door partijen vertrouwelijk worden behandeld.

- Ieder van de partijen (Opdrachtgever en Opdrachtnemer) behouden zich hun respectievelijke rechten en bevoegdheden voor die ieder van hen toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Aansprakelijkheid:

- Als WEVIEW aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van WEVIEW beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de totale opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

- De aansprakelijkheid van WEVIEW is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

- WEVIEW is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.


- WEVIEW factureert op maandbasis, achteraf, d.m.v. een factuur met daarop vermeld de noodzakelijke betaalgegevens en met een betaaltermijn van 14 dagen.

- Een afgezegde afspraak wordt in rekening gebracht, als er minder dan 48 uur van te voren wordt afgezegd, plus eventueel bijkomende reeds gemaakte kosten.

- Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en andere door WEVIEW te maken onkosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en materiaalkosten. Dergelijke onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht tegen kostprijs (inclusief BTW).

- Mocht het zo zijn dat Opdrachtgever, om welke reden dan ook, besluit om de begeleiding stop te zetten, dan is WEVIEW gerechtigd om een factuur aan Opdrachtgever te sturen ter hoogte van het aantal tot het stopzetten gespendeerde uren van WEVIEW, vermenigvuldigd met het op dat moment bij WEVIEW gebruikelijke uurtarief.

WEVIEW      Swalm 25      5032 EK Tilburg     info@we-view.nl     KvK nummer: 58661417     BTW nummer: NL853129666B01